1 2 3 4
kai  


dumb chankai

dumb chankai

chankai  cutie  chanyeol  kai  

the way his body moves


❤ ( `◟ 、)


kai  


sekai  kai  sehun  

"I'd rather Bend than Break." that's Kai; but this time I'm Jongin.


beat up jongin

kai  bae  

taekai  babies  taemin  kai